Regulamin

Przed zgłoszeniem prosimy o zapoznanie się z regulaminem::

 1. Kurs obejmuje 10 godzin lekcyjnych (10 x 60 minut).
 2. Cena 10-cio godzinnego kursu wynosi 150,00 zł.
 3. Celem kursów jest:
  - adaptacja do środowiska wodnego oraz przygotowanie do kolejnego etapu – nauki pływania,
  - nauka pływania – nauka pływania kraulem na piersiach oraz stylem grzbietowym
  - doskonalenie oraz nauka pływania – doskonalenie pływania stylem grzbietowym i dowolnym, nauczanie pływania stylem klasycznym i motylkowym.
 4. Wstęp na pływalnię posiadają osoby umyte pod natryskami, ubrane w kpl strój kąpielowy tj. czepek pływacki, kąpielówki lub jednoczęściowy strój pływacki (dziewczęta), klapki, mydło, ręcznik, mile widziane okulary pływackie. Osoby przebywające na terenie pływalni i niebiorące udziału w zajęciach zobowiązane są do posiadania klapek.
 5. Przed rozpoczęciem kursu pełnoletni uczestnik lub jego opiekun zobowiązany jest do przedstawienia aktualnego zaświadczenia lekarskiego zezwalającego na uczestnictwo w zajęciach Szkoły Pływania Ja Yhymm… oraz aktualną opłatę za kurs.
 6. W przypadku nie przedstawienia aktualnego zaświadczenia lekarskiego osoba taka nie będzie dopuszczona do zajęć.
 7. W przypadku opuszczenia jakichkolwiek zajęć nie ma moŜliwości zwrotu pieniędzy za te zajęcia, chyba że ma zastosowanie punk 8 tego regulaminu.
 8. Jeżeli nieobecność jest wywołana chorobą (trwa dłuŜej niż 2 zajęcia), udokumentowaną zaświadczeniem lekarskim, - i po zakończeniu choroby zostanie przedstawione zaświadczenie lekarskie to jest możliwość odbycia zajęć w innym terminie możliwym do zrealizowania.
 9. W przypadku niespełnienia warunków pkt. 8 niniejszego regulaminu nie ma możliwości odrobienia opuszczonych zajęć.
 10. Ze względów organizacyjnych i merytorycznych odrobienie usprawiedliwionych nieobecności może nastąpić po wcześniejszym uzgodnieniu terminów.
 11. Zwrot kosztów za kurs może nastąpić jedynie w przypadku choroby, udokumentowanej zaświadczeniem lekarskim, w przypadku gdy uczestnik nie będzie miał możliwości uczestnictwa w zajęciach na pływali długoterminowo (dłużej niż 6 miesięcy )
 12. Przy zwrocie kosztów potrąca się 30 % ceny kursu jako koszty manipulacyjne oraz wartość odbytych zajęć.
 13. W razie nieodbycia się zajęć z przyczyn obiektywnych (np. awaria urządzeń basenowych),kurs zostanie przedłużony o taką samą ilość jednostek lekcyjnych.
 14. Dokonanie wpłaty za kurs i podpisanie oświadczenia są równoznaczne z przyjęciem powyŜszego regulaminu.
 15. Warunkiem kontynuacji zajęć na kolejnych kursach jest dokonanie wpłaty na ostatnich zajęciach bieżącego kursu lub wpłata na konto i okazanie dowodu wpłaty. W przeciwnym wypadku miejsce może być odstąpione osobom oczekującym na listach rezerwowych.
 16. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany instruktorów prowadzących zajęcia oraz terminów zajęć z przyczyn losowych tj. choroba instruktora, awaria urządzeń grzewczych, aparatury basenowej itp.
 17. Wszelkie uwagi i wnioski prosimy kierować przed rozpoczęciem lub po zakończeniu każdego bloku zajęć, telefonicznie pod numerami 696-561-093 lub 784-602-782, drogą elektroniczną sz.plywania@gmail.com
 18. Na pływalni należy bezwzględnie stosować się do regulaminu panującego na obiekcie (regulamin pływalni).

Pobierz regulamin w formacie PDF Przejdź do rejestracji